Aanvraag huurovereenkomst

Personalia aanvrager

Burgerlijke staat aanvrager

Werkgever aanvrager

Personalia Partner

Burgerlijke staat partner

Werkgever partner

Huidige huiseigenaar / verhuurder

Ondergetekende verklaart aan B.V. Makelaardij Onroerende Goederen Peter van Bruggen te Heerlen toestemming te verlenen om op vertrouwelijke basis de bovenvermelde gegevens te controleren op juistheid.

De aanvrager verklaart bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. Met nadruk wordt de aandacht gevestigd op het feit, dat nog geen huur tot stand is gekomen, alvorens door beide partijen een overeenkomst van huur en verhuur is ondertekend. De aanvrager verklaart B.V. Makelaardij Onroerende Goederen Peter van Bruggen kantoorhoudende te Heerlen niet aansprakelijk te zullen stellen, indien geen huur tot stand komt om welke reden dan ook. Ondergetekende, verder te noemen "opdrachtgever" geeft hierbij opdracht aan B.V. Makelaardij Onroerende Goederen Peter van Bruggen, kantoorhoudende te Heerlen verder te noemen "de makelaar", tot het verlenen van bemiddeling bij het tot stand komen van een overeenkomst van huur en verhuur terzake van een woonruimte. Blijkens mede-ondertekening verklaart "de makelaar" de opdracht van de "opdrachtgever" te aanvaarden.

Ondertekening